Intakegesprek

Bij aanmelding voeren we eerst een intakegesprek. In dit gesprek zal ik proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw probleem, van uzelf, uw situatie en uw verleden. Op grond daarvan stel ik in overleg met u een behandelingsplan op, met daarin vermeld de te bereiken doelen en de werkwijze.

Bij uw eerste afspraak dient u de volgende informatie bij u te hebben:

- de verwijsbrief met verwijzing voor GBGGZ of SGGZ van uw arts

- verzekeringspasje

- uw BSN nummer

- rijbewijs, paspoort of identiteitskaart


Duur van de behandeling

Deze is moeilijk goed van tevoren te voorspellen. De hulp is zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk is. In de beginperiode vinden de sessies meestal éénmaal per week plaats. We evalueren regelmatig om daarna samen de balans op te maken en de voortgang te bespreken.


Effectmeting met ROM (Routine Outcome Measument)

Bij aanvang van en gedurende de behandeling krijgt u het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Hiermee wordt het klachtenbeloop in kaart gebracht en het is tevens een indicatie voor de voortgang.
De zorgverzekeraar stelt de eis dat er op deze manier aan effectmeting wordt voldaan. U wordt verzocht om hieraan mee te werken.


Medicatie

Indien nodig kan psychotherapie gecombineerd worden met medicatie. Als medicatie is aangewezen, wordt dit overlegd met u en uw huisarts. Medicatie kan worden voorgeschreven door uw huisarts of een psychiater.


Crisis

Bij een crisissituatie buiten mijn werkdagen of in het weekend kunt u direct contact opnemen met de huisartsenpost in uw woonplaats.